Juridische kennisgeving


Juridische kennisgeving


JURIDISCHE KENNISGEVING METDOODSHOOFD.COM


1. IDENTIFICATIE VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE WEBSITE.

Het doel van deze website is het genereren van informatieve inhoud die beschikbaar is voor gebruikers om informatiekanalen, meningen en samenwerking te creëren. Het eigendom van deze website, METDOODSHOOFD.COM genoemd, behoort toe aan ALEJANDRO DEL CERRO.
U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar a.dcc@outlook.com


2. OBJECT

Deze JURIDISCHE KENNISGEVING regelt de rechten en plichten van METDOODSHOOFD.COM en de gebruikers met betrekking tot de toegang, navigatie en gebruik van deze website, onverminderd METDOODSHOOFD.COM behoudt zich het recht voor om de inhoud, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, zijnde geldig die zijn gepubliceerd op het moment van navigatie.

Door deze website te bekijken, te bekijken en te gebruiken, verkrijgt u de status van gebruiker en impliceert daarom van uw kant de uitdrukkelijke aanvaarding van alle clausules die we in deze juridische kennisgeving aangeven, evenals de rest van de specifieke waarschuwingen of clausules die zijn vastgesteld in de verschillende secties voor het inhuren, gebruik van diensten, producten, inscripties of secties van de Pagina.

Dus als u de clausules in deze juridische kennisgeving niet accepteert, moet u zich onthouden van toegang tot en / of gebruik van de diensten en / of inhoud die u op de site ter beschikking wordt gesteld, en vervolgens ervan afzien.

METDOODSHOOFD.COM kan de toegang tot de inhoud van de pagina te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder de mogelijkheid voor de Gebruiker om enige schadevergoeding te eisen.


3. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Als gebruiker van onze website bent u verplicht de website niet te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met wetten, zeden, openbare orde en, in het algemeen, gebruik te maken in overeenstemming met de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn vastgelegd. Evenzo dwingt het u om geen reclame of commerciële exploitatieactiviteiten uit te voeren door berichten te verzenden die een valse identiteit gebruiken.

METDOODSHOOFD.COM handelt uitsluitend als verantwoordelijke voor de pagina als aanbieder van een informatie- en inhoudsdienst, hetzij op eigen diensten, hetzij op diensten van derden waarmee overeenkomsten zijn gesloten, niet verantwoordelijk voor de inhoud die, tegen deze voorwaarden kunnen gebruikers verzenden of publiceren, waarbij de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor de juistheid en wettigheid ervan.

METDOODSHOOFD.COM kan de service van de pagina die door de gebruiker wordt gebruikt, onderbreken en de relatie met de gebruiker onmiddellijk oplossen als hij een gebruik van de pagina of een van de daarin aangeboden services detecteert die hij anders zou kunnen overwegen op wat in deze juridische kennisgeving wordt uitgedrukt.

In geen geval is METDOODSHOOFD.COM verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die door gebruikers worden verstrekt, zodat elk van hen als enige verantwoordelijk is voor het feit dat de informatie die aan METDOODSHOOFD.COM wordt verstrekt adequaat, nauwkeurig, bijgewerkt en nauwkeurig is, of, in Anders de mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebrek aan kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de gegevens.


4. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Het geheel van deze pagina: tekst, afbeeldingen, merken, afbeeldingen, logo's, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur, selectie, indeling en presentatie van de inhoud ervan, wordt beschermd door de wetten op intellectueel eigendom en Industrieel, de reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie ervan verboden, behalve voor persoonlijk en privé-gebruik.

METDOODSHOOFD.COM kan niet garanderen dat de inhoud accuraat of foutloos is of dat het gratis gebruik door de gebruiker geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het goede of slechte gebruik van deze pagina en de inhoud ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Evenzo de reproductie, hertransmissie, kopiëren, overdragen of opnieuw uitgeven van de informatie op de pagina, ongeacht het doel en de middelen die daarvoor worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van METDOODSHOOFD.COM.


5. LINKS

Zoals we eerder op onze pagina hebben aangegeven, kunt u naast productlinks ook links of links naar sites van derden opnemen. We herhalen dat de pagina's van deze derden niet zijn beoordeeld of onderworpen zijn aan controles door METDOODSHOOFD.COM, dus METDOODSHOOFD.COM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, noch voor de getroffen maatregelen met betrekking tot uw privacy of de verwerking van uw persoonlijke of andere gegevens die kunnen worden afgeleid.

METDOODSHOOFD.COM beveelt aan om de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, juridische kennisgevingen en / of soortgelijke van deze sites zorgvuldig te lezen.

METDOODSHOOFD.COM :« En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. »

METDOODSHOOFD.COM verdient als Amazon-filiaal inkomsten uit bijgevoegde aankopen die voldoen aan de toepasselijke vereisten.

Als u geïnteresseerd bent in het activeren van een link naar een van de pagina's van METDOODSHOOFD.COM, moet u dit communiceren en de uitdrukkelijke toestemming krijgen om de link te maken. METDOODSHOOFD.COM behoudt zich het recht voor om bezwaar te maken tegen de activering van links naar haar website.


6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

METDOODSHOOFD.COM is niet direct of subsidiair verantwoordelijk voor:

De kwaliteit van de service, de snelheid van toegang, de juiste werking of de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de pagina.

De schade die door het gebruik van de pagina in de apparatuur van de gebruiker kan worden veroorzaakt.

De gevallen waarin een derde de vastgestelde beveiligingsmaatregelen verbreekt, toegang heeft tot de berichten of ze gebruikt voor de overdracht van computervirussen.

De ondeugden en gebreken van alle soorten inhoud die worden verzonden, verspreid, opgeslagen of beschikbaar gesteld.

De wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de inhoud die gebruikers verzenden met het gebruik van de pagina of de daarin aangeboden diensten, evenals de juistheid of nauwkeurigheid ervan. METDOODSHOOFD.COM heeft geen controle over het gebruik dat gebruikers van de pagina maken, noch garandeert het dat zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van deze juridische kennisgeving.

Bij wijze van voorbeeld en niet-beperkend is de gebruiker verantwoordelijk voor:

Van de inhoud die door hen is geïntroduceerd, met name van de gegevens en informatie die zijn ingevoerd en naar het Bedrijf zijn verzonden via de pagina of op de pagina.

De uitvoering van elk type actie op de pagina's van derden, of illegale, schadelijke rechten, schadelijke en / of schadelijke acties.

De schending van een van de eerdere verplichtingen door de gebruiker kan de goedkeuring van de passende wettelijke maatregelen en de uitoefening van zijn rechten of verplichtingen door METDOODSHOOFD.COM met zich meebrengen en kan leiden tot de verwijdering of blokkering van het account van de inbreukmakende gebruiker, zonder de mogelijkheid van enige vergoeding voor de veroorzaakte schade.


7. PRIVACY- EN DATABESCHERMINGSBELEID

METDOODSHOOFD.COM neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de persoonlijke gegevens te waarborgen om wijziging, verlies, behandeling of ongeautoriseerde toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld en hun serveromgeving correct beheren, met een strikt conforme firewall-infrastructuur.

METDOODSHOOFD.COM kan derden inhuren om namens hen functies uit te voeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor hun persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, zoals het analyseren van de verstrekte informatie, het hosten van websites of dergelijke die toegang hebben tot de informatie van een personage personeel dat nodig is voor de uitvoering van hun functies, hoewel ze dergelijke informatie niet voor andere doeleinden mogen gebruiken door onze relaties met dergelijke derde partijen te reguleren op een manier die voldoet aan de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Onze website maakt gebruik van advertentieservers om commerciële inhoud te vergemakkelijken die de gebruiker op onze pagina's bekijkt. Deze advertentieservers gebruiken cookies waarmee u de advertentie-inhoud kunt aanpassen aan de demografische profielen van de gebruikers:

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalysedienst aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt direct door Google verzonden en gearchiveerd. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van de website bij te houden, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan dergelijke informatie doorgeven aan derden wanneer dit wettelijk verplicht is, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de verwerking van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door de juiste configuratie van uw browser te selecteren. U moet echter weten dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken stemt u in met de verwerking van gegevens door Google op de manier en voor de aangegeven doeleinden. Gebruikers hebben toegang tot het privacybeleid van het inhoudsnetwerk op https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Google gebruikt als verbonden provider cookies om advertenties op deze website te publiceren. Gebruikers kunnen het gebruik van de DART-cookie uitschakelen via de Google-advertentie en door toegang te krijgen tot het privacybeleid van het inhoudsnetwerk https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/. Google gebruikt Bijbehorende reclamebedrijven om advertenties te publiceren wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen de informatie die ze verkrijgen van hun bezoeken aan deze en andere websites (niet hun naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebruiken om advertenties aan te bieden over producten en diensten die hen interesseren. Door deze website te gebruiken stemt u in met de verwerking van gegevens door Google op de manier en voor de aangegeven doeleinden.
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die aan METDOODSHOOFD.COM worden verstrekt.


8. COOKIESBELEID

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving over het gebruik van cookies, zal het gebruik van cookies worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de sectie genaamd Cookiebeleid die hier bestaat en dat elke gebruiker moet lezen, accepteren en / of beperken tijdens navigatie, informeert de banner uitdrukkelijk over cookies op onze website en de aanvullende informatie die wordt getoond over het gebruik van cookies erop. De gebruiker kan de download van COOKIES beperken via de browseropties.